ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 • Distinct Lake B.V..: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Tokyostraat 19H, 1175 RB te Lijnden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75987627, hierna te noemen “Distinct Lake”.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit met wie Distinct Lake een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Afnemer: de rechtspersoon met wie Distinct Lake een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Partijen: Distinct Lake en de afnemer of consument gezamenlijk.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Distinct Lake en de afnemer of consument tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Distinct Lake zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de afnemer of consument heeft verbonden tot het leveren van zaken.
 • Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Distinct Lake en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 • Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Distinct Lake en de overeenkomst, prevaleert hetgeen in de overeenkomst is opgenomen.
 • Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. Partijen verplichten zich alsdan in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 • Elk aanbod van Distinct Lake is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Distinct Lake is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 • De afnemer of consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Distinct Lake dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 • Indien op basis van een aanbod van Distinct Lake geen overeenkomst tot stand komt, heeft Distinct Lake het recht alle kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen, bij de afnemer of consument in rekening te brengen. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.
 • Een aanbod van Distinct Lake geldt niet automatisch voor eventuele latere overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op latere overeenkomsten zonder dat Distinct Lake gehouden is om deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de afnemer of consument ter hand te stellen.
 • Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van de ene partij door de andere partij is aanvaard. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij beide partijen ter zake toch tot overeenstemming zijn gekomen. De overeenkomst is, onverminderd het bepaalde in het voorgaande van dit lid, in elk geval tot stand gekomen indien Distinct Lake met instemming van de afnemer of consument met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen. Distinct Lake behoudt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de afnemer of consument van een eventueel daartoe door Distinct Lake opgemaakte offerte.
 • Indien de afnemer of consument de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De afnemer of consument is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Distinct Lake verplicht zich in te spannen om binnen de in de overeenkomst opgegeven leveringstermijnen te leveren. De leveringstermijn is onder andere afhankelijk van de locatie van levering (binnen- of buitenland). Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 • Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer of consument Distinct Lake daarvan schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.
 • Bij overschrijding van de leveringstermijn is Distinct Lake jegens de afnemer of consument nimmer tot vergoeding van de daardoor ontstane schade verplicht.
 • De door Distinct Lake geleverde zaken blijven in eigendom van Distinct Lake, totdat de afnemer of consument alle verplichtingen voortvloeiende uit de met Distinct Lake gesloten overeenkomst is nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomst.
 • Indien de afnemer of consument zijn verplichting niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Distinct Lake gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 4 bedoeld eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of consument of derden die de zaken voor de afnemer of consument houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer of consument is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Distinct Lake om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 5. | HERROEPINGSRECHT (UITSLUITEND VOOR CONSUMENTEN) EN UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Distinct Lake mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Distinct Lake mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere zaken met een verschillende levertijd weigeren
  • als de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 7. | UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Distinct Lake. Deze schriftelijke melding vermeldt ten minste: de (contact)gegevens van de consument, ten aanzien van welk(e) product(en) van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, de besteldatum van het product/de producten en de ontvangstdatum van het product/de producten.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Distinct Lake. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Distinct Lake niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als zij aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 • Als Distinct Lake de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Distinct Lake vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Distinct Lake gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 9. | INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Distinct Lake de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Distinct Lake mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 • De afnemer of consument handelend in strijd met het bepaalde in het vorige lid, is een boete verschuldigd van tien procent (10%) van het geoffreerde bedrag, onverminderd het recht van om volledige schadevergoeding te vorderen. Door voldoening van deze boete gaan de eigendom en het auteursrecht niet over op de afnemer of consument.

ARTIKEL 10. | RECLAMATIES EN KLACHTEN

 • De afnemer of consument verplicht zich de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer of consument na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd
  • of de afgeleverde zaken met betrekking tot kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene
  • of de afgeleverde zaken inderdaad voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • De afnemer of consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Distinct Lake ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Distinct Lake niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 • Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de afnemer of consument een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan bij Distinct Lake schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
 • Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren.
 • Alle door bij Distinct Lake op haar website opgenomen afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, kleur, afmetingen, enzovoorts, gelden slecht bij benadering en kunnen nimmer aanleiding zijn tot reclame of schadevergoeding.
 • Ook indien de afnemer of consument tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 • Distinct Lake is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Distinct Lake geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen: (extreem) slechte weersomstandigheden en een doen of nalaten van derden waarvan Distinct Lake afhankelijk is, zoals haar leveranciers.
 • Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Indien Distinct Lake bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 • Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 • Distinct Lake is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de afnemer of consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst bij Distinct Lake ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer of consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 • Indien de afnemer of consument in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de afnemer of consument wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, is Distinct Lake gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de afnemer of consument reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
 • Voorts is Distinct Lake gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 • De afnemer of consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door bij Distinct Lake op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van bij Distinct Lake behoren te komen, de afnemer of consument ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde c.q. uit te voeren gedeelte van de overeenkomst.
 • Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de afnemer of consument verplicht de schade die Distinct Lake ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 • Indien Distinct Lake de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de afnemer of consument terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJS EN BETALINGEN

 • Alle door Distinct Lake vermelde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Distinct Lake is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de afnemer of consument in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Distinct Lake.
 • Facturen van Distinct Lake dienen – zonder aftrek, korting of verrekening – tijdig te worden voldaan. Afnemer of consument is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.
 • Afnemer of consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan Distinct Lake verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die de afnemer of consument jegens Distinct Lake zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van de afnemer of consument surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.
 • Indien de afnemer of consument in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de afnemer of consument wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, is de afnemer of consument gehouden bij Distinct Lake hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zijn alle vorderingen van Distinct Lake op de afnemer of consument onmiddellijk opeisbaar.
 • Distinct Lake is gerechtigd de aan de afnemer of consument toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 • Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de afnemer of consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de afnemer of consument intreedt, is de afnemer of consument, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 • Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de afnemer of consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de afnemer of consument. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag en zullen tenminste € 100,- bedragen.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 • Distinct Lake draagt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door een onjuistheid of onvolledigheid in de door of namens de afnemer of consument verstrekte gegevens, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door of namens de afnemer of consument in verband met de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de afnemer of consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, een doen of nalaten van derden waarvan Distinct Lake afhankelijk is, zoals haar leveranciers, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Distinct Lake kan worden toegerekend.
 • Distinct Lake is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Distinct Lake is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de afnemer of consument slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de afnemer of consument lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Distinct Lake in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Distinct Lake aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Distinct Lake toegerekend kunnen worden
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer of consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 • Mocht Distinct Lake aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Distinct Lake te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De eventuele aansprakelijkheid van Distinct Lake is dan ook beperkt tot het kosteloos herstellen van haar eventuele fouten of tekortkomingen. De afnemer of consument dient Distinct Lake tot herstel in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Distinct Lake ter zake vervalt.
 • In geval Distinct Lake aansprakelijk is voor schade die excessief is in verhouding tot de vergoeding als bedoeld in het vorige lid, zal de aansprakelijkheid van Distinct Lake te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste de door de afnemer of consument aan Distinct Lake betaalde prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Distinct Lake betrekking heeft.
 • De afnemer of consument vrijwaart Distinct Lake van eventuele aanspraken van derden. Indien Distinct Lake uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer of consument gehouden Distinct Lake zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs mag worden verwacht. Mocht de afnemer of consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Distinct Lake, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Distinct Lake en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer of consument.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Distinct Lake.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 • Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Distinct Lake en afnemer of consument, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Distinct Lake haar vestigingsplaats heeft. Het staat Distinct Lake evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de op de grond van de wet bevoegde rechter, zulks ter keuze van Distinct Lake.

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.