Privacy statement Distinct Lake B.V.
Distinct Lake B.V. (hierna: “Distinct Lake”) respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Distinct Lake in acht genomen. Distinct Lake zal uw persoonsgegevens niet aan derden verhuren of verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Distinct Lake u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke is Distinct Lake (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75987627).
Distinct Lake B.V.
Tokyostraat 19H
1175 RB Lijnden

Distinct Lake is te bereiken via e-mailadres merch@nienkeplas.com of via telefoonnummer 06-57934094.

Van wie verwerkt Distinct Lake persoonsgegevens?
Distinct Lake verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) klanten van Distinct Lake;
 • (potentiële) leveranciers van Distinct Lake;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Distinct Lake en overige personen van wie Distinct Lake de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website;

Distinct Lake heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze bezoekers toestemming hebben van hun ouders of voogd. Distinct Lake kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Distinct Lake raadt ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat hun persoonsgegevens zonder toestemming worden verwerkt. Indien Distinct Lake ermee bekend wordt dat zij persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouder of voogd heeft verzameld, zal zij stappen ondernemen om deze persoonsgegevens te verwijderen. Indien u vermoedt dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u ons een e-mail sturen via: merch@nienkeplas.com. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Distinct Lake?
Distinct Lake verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend uw:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Nienke Plas-account;
 • profielinformatie die u verstrekt via uw account

Op grond waarvan verwerkt Distinct Lake persoonsgegevens?
Distinct Lake verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Distinct Lake;
 • Distinct Lake heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Distinct Lake heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (marketing- en/of promotiedoeleinden).

Voor welke doeleinden gebruikt Distinct Lake uw persoonsgegevens?
Distinct Lake verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact (waaronder het informeren over de status en het verloop van uw bestelling);
 • verzending van nieuwsbrieven;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van Distinct Lake;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Distinct Lake en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Distinct Lake

Distinct Lake kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Distinct Lake hebt verstrekt.

Verwerkersovereenkomst
Distinct Lake kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Distinct Lake en deze derde is dan verplicht. Distinct Lake zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?
Distinct Lake kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

Hoe lang bewaart Distinct Lake uw persoonsgegevens?
Distinct Lake bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over hoe lang uw (specifieke) persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u een e-mail sturen naar merch@nienkeplas.com.

Hoe beveiligt Distinct Lake uw persoonsgegevens
Distinct Lake heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Distinct Lake gebruikt veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. 

Welke rechten hebt u?
Recht op inzage
U kunt Distinct Lake verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u Distinct Lake verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Distinct Lake u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Distinct Lake een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U kunt Distinct Lake verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U kunt Distinct Lake verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Distinct Lake verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Distinct Lake deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Distinct Lake uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Distinct Lake u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Distinct Lake aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: merch@nienkeplas.com.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Distinct Lake de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Wilt u uw toestemming intrekken?
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Distinct Lake via e-mailadres: merch@nienkeplas.com.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

Indienen van een klacht
De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Cookies
De website van Distinct Lake maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van een computer. Cookies helpen Distinct Lake om het verkeer en trends van de website te meten en helpen Distinct Lake bij het verbeteren van haar website. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over het log-informatie en log-gedrag van een gebruiker van een website. Distinct Lake gebruikt deze informatie samen met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor Distinct Lake niet mogelijk om een individu te kunnen identificeren. Distinct Lake maakt voor haar analytische diensten gebruik van Google Analytics. Google Analytics installeert cookies in uw webbrowser om u te kunnen identificeren. Hierdoor worden gegevens gedeeld met Google. Distinct Lake deelt slechts gegevens met Google die zij overeenkomstig de wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, mag delen met Google. U kunt cookies uitschakelen in uw browser. Als Distinct Lake daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Wijzigingen
Distinct Lake mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Distinct Lake raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.